Nyhedsbrev #1
September 2017

Kære 

ven af San Cataldo 

Det er en glæde at kunne udsende dette første nyhedsbrev i foreningen San Cataldos Venner. I foråret havnede indkaldelsen til generalforsamling for første gang i den elektroniske indbakke. Allerede da bestyrelsen på generalforsamlingen i 2015 præsenterede sit forslag om at erstatte den årlige postomdelte indkaldelse til generalforsamling med en email-baseret udsendelse, var det tanken fremover at udsende et elektronisk nyhedsbrev i september til at supplere forårets udsendelse. Fremover kan referatet fra generalforsamlingen læses i nyhedsbrevet tillige med aktuelle orienteringer til venneforeningens medlemmer.  

San Cataldo er en levende kulturinstitution og med nyhedsbrevet bliver det muligt at bringe mindre bidrag om San Cataldo. Biblioteket på San Cataldo rummer sine egne historier, og nedenfor bringes et par af dem. San Cataldo er oprindeligt et adeligt nonnekloster og i biblioteket findes en nutidig hilsen fra redemptoristnonnerne. En helt afgørende forudsætning for at kunne bevare og drive refugiet San Cataldo er den omtanke og omsorg i det store som i det små, som San Cataldo nyder fra alle sider - og ikke mindst fra San Cataldos venner og samarbejdspartnere. Historien om Arild Huitfeldts Danmarks krønike fortæller meget konkret om denne omsorg og sender samtidig en taknemmelig hilsen for den generøse vennegave, der har samlet værkets to bind i bogskabet på San Cataldo. 

Mange venner af San Cataldo har en stærk veneration for landet, hvor citronerne blomstrer, og med nyhedsbrevet får vi mulighed for at viderebringe hilsener fra klostret – også selv om tørken i år vil indskrænke citronhøsten. 

Rigtig god læsning 


Birgitte Krejsager 

Formand


Foreningen San Cataldos Venner

Generalforsamling 23. Maj 2017
Charlottenborg, kl. 19.30

Foreningens formand, Birgitte Krejsager bød velkommen til generalforsamlingen.
Aftenen indledtes med fællessang under kyndig ledelse af Kaja og Niels Pihl af Heman D. Koppels partitur Morgensang skrevet på og til San Cataldo.

Herefter afvikledes generalforsamlingen:
 
  1. Valg af dirigent
Advokat Peter Schønning blev valgt til  dirigent, og Peter Schønning kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
 
  1. Beretning for året 2016
Formandens skriftlige beretning blev suppleret med meddelelsen om at San Cataldo er blevet velsignet af den nye præst, Padre Vincenzo. Annette havde tilfældigvis mødt præsten den dag, det er San Cataldo's helgendag, hvilket blev fejret i præstens hjemby, hvor San Cataldo er deres skytshelgen, og præsten havde tilbudt at velsigne klostret. Vi fik velsignet huset (med en ekstra bøn til San Cataldo) og et stænk af det nye vievand blev det også til.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
 
  1. Forelæggelse af revideret regnskab for 2016
Formanden gennemgik regnskabet.

Bestyrelsen har i 2016 foretaget en grundig gennemgang af foreningens driftsudgifter. Det har betydet, at der er skåret kraftigt ned på udgifter til IT-support og sekretærbistand, der fremover afholdes af Institutionen San Cataldo. Også udgifter til gebyrer er bragt ned. Samtidig har det været nødvendigt at tilføre klosteret ekstra midler til nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Foreningen har således støttet Institutionen San Cataldo med ialt 406.665 kr. i 2016.
 
Regnskabet blev herefter godkendt.
 
  1. Valg af bestyrelse.
I henhold til foreningens vedtægter § 3, afgår halvdelen af bestyrelsen hvert år. I år afgår Anne Kjølbye Pram, Bente Lange, Bo Lidegaard, Annette K. Olesen, Pernille Rosendahl og Pia Deleuran.
 
Anne Kjølbye Pram, Bente Lange, Bo Lidegaard og Pernille Rosendahl modtog genvalg. Endvidere blev Sanne Udsen valgt til bestyrelsen.
 
  1. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om kontingentforhøjelse: 350 kr. for enkeltmedlemsskab, 500 kr. for parmedlemsskab og 3500 kr. for livsvarigt medlemskab. Formanden motiverede forslaget med at driften af San Cataldo hviler på midler fra San Cataldo Venneforening og vennernes gæsteophold, og 2016 havde vist et behov for at kunne tilføre Institutionen yderligere midler til driften.
Forslaget blev vedtaget.
 
  1. Valg af revisor.
Niels Waage blev genvalgt som revisor
 
  1. Evt.
Der var intet under eventuelt.

 
Formanden takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen på bedste vis.
 
Instruktør Lise Birk Pedersen fortalte om og viste klip fra dokumentarfilmen Al magt til folket?
Filmen vil blandt andet blive vist på DR2 i nær fremtid.
 
Dernæst bød aftenen på et forrygende musikalsk foredrag ved Uffe Savery i spidsen for otte musikere fra Copenhagen Phil.
 
Aftenen afrundedes med en udskænkning i Charlottenborgs gård, men forinden ledte Kaja og Niels Pihl forsamlingen gennem fællessangen af Herman D. Koppels partitur Aftensang til San Cataldo.

Biblioteket på San Cataldo 

San Cataldo rummer et bibliotek, som især har håndbøger, dansk litteratur og bøger om Italien. Som omtalt i dette års indkaldelse til generalforsamling er det en tradition, der på ganske særlig vis bidrager til livet på San Cataldo, at mange stipendiater og venner genrøst skænker et eksemplar af egne værker til biblioteket. På den måde vidner biblioteket om de mange danske forfattere, der gennem årene har gæstet San Cataldo, og om de værker, hvis tilblivelse på en eller anden vis knytter sig til et ophold på San Cataldo.

Grundstammen er Carl Wiinstedts bogsamling, der i 1915 blev udvidet via et boglegat stiftet af ’Udvalget til Folkeoplysningens Fremme (*).’ Bibliotekets nyere historie er omtalt i San Cataldo i tusinde år, hvor Kristian Hvidt skriver, at ”På San Cataldo findes et forholdsvis stort og alsidigt bibliotek, der i 1983 blev ordnet og katalogiseret af bibliotekar Nina Juul, som stadig holder samlingen i orden. Den indeholder mange bøger, som er skrevet helt eller delvis på klosteret og skænket biblioteket af taknemmelige stipendiater. Biblioteket er helt overvejende dansksproget og rummer kun meget lidt, der handler om egnens historie.” (**) De senere år har bibliotekar Hanne Brandt påtaget sig opgaven med at holde orden i bogsamlingen og ajourføre bibliotekslisterne, og forlagene Gyldendal og Museum Tusculanum samt  Gentofte Bibliotek har generøst bidraget til samlingen.

Midt i biblioteket hænger en pendel, der er udtænkt om en tredimensionel opslagstavle med små sedler med hilsner.  I forbindelse med fejringen af San Cataldos 100 års jubilæum besøgte nonnerne fra redemptoristklostret i Scala og skrev en hilsen. 


*)  Lange, Bente: Carlo Wiinstedt til San Cataldo in Lange, Bente, Marianne Pade og Lene Waage Petersen m.fl. San Cataldo – et adeligt nonnekloster på Amalfikysten, 2013, s. 206
**)  Hvidt, Kristian: Udsigt fra et italiensk kloster. San Cataldo i tusinde år, 1993, s. 241

Arrild Huitfeldts Danmarckis Rigis Krønicke
På San Cataldo er der et bogskab, der fortrinsvis rummer ældre danske litteratur og bøger fra Wiinstedt familien. Her lå også første bind af Arild Huitfelds Danmarckis Rigis Krønicke, med adskillige siders håndskrevne tilføjelser (fra familien Wiinstedt?) I 2012 besøgte formanden for Dansk Bibliofilklub Christian Sørensen klosteret og ’genfandt’ dette første bind af Huitfelds Danmarkskrønike. Christian Sørensen fik herefter arrangeret reparation og stabilisering af bogen af bogbinder Birthe Lassen. Værket, som er i 2 bind, er fra 1652-1655. Nu har også værkets bind to fået sin plads i bogskabet. En dag modtog formanden for San Cataldo en mail, hvori afsenderen oplyste, at han havde del 2 af Huitfelds krønnike liggende efter sine forældre, som begge havde været, indtil flere gange, på San Cataldo. Begge forældre var nu døde, men afsenderen erindrede, at hans mor havde fortalt, at der på San Cataldo skulle eksistere bind 1 og at vi sikkert ville være interesserede i at overtage bind to.

Legatdonationer fra Det Obelske Familiefond og fra
Aage og Johanne Louis-Hansens fond


Udover Videnskabsministeriets årlige driftstilskud er San Cataldo støttet af private fonde. Det er en meget stor glæde at kunne meddele, at Foreningen San Cataldos Venner i denne sommer har modtaget tilsagn fra Det Obelske Familiefond og fra Aage og Johanne Louis-Hansens fond om at yde refugiet San Cataldo støtte i form af arbejdsstipendier til kunstnere og forskere i perioden 2017-2019. I forvejen har Augustinusfonden velvilligt betænkt San Cataldo med donationer i perioden 2016 til og med 2018.

Venneforeningen og Institutionen San Cataldo er meget taknemmelige over for disse fondes store støtte. Fondenes gavmilde legatdonationer udgør selve grundlaget for uddelingen af 30 årlige arbejdsstipendier i årene 2017-2019. Med bevillingerne fra Det Obelske Familiefond og fra Aage og Johanne Louis-Hansens fond fortsætter det fine samarbejde med San Cataldo, som indledtes med fondenes legatbevillinger for årene 2014-2016.

Ansøgninger om stipendieophold i forår og sommer 2018 kan ske fra San Cataldos hjemmeside i hele november måned. I marts 2018 er der adgang til at søge stipendium til ophold i august-december 2018.

Kontingent 2017

Lige siden Foreningen Cataldos Venner blev stiftet i 1921 har vennernes kontingenter sikret det økonomiske råderum for refugiets drift og almindelige vedligeholdelse. I september opkræves det årlige kontingent til venneforeningen. Girokortene er i disse dage på vej til medlemmernes postkasser, og det er igen muligt at tilmelde kontingentbetalingen til Betalingsservice.  

Kontingentperioden er kalenderåret. I 2017 betales 350 kr. for enkeltmedlemsskab og 500 kr. for parmedlemsskab. Det er igen muligt at tilmelde kontingent til Venneforeningen til Betalingsservice.

Det er også muligt for 3500 kr. at tegne livsvarigt medlemskab af Foreningen San Cataldos venner.

Foruden at udgøre fundamentet for driften af San Cataldo, giver medlemsskab af venneforeningen også adgang til at søge venneophold på klostret på lige vilkår med stipendiaterne og ret til deltagelse i den årlige generalforsamling på Charlottenborg i maj måned. 

Forår og sommer på San Cataldo 2017

Annette sender hilsener fra San Cataldo, og fortæller, at det har været et forrygende forår med mange glade (og flittige) stipendiater og gæster på venneophold. Det er en glæde, at også klostrets faciliteter for udøvende kunstnere tages i brug, og i år har både musikværelser og begge atelierer været besat og benyttet det meste af sæsonen.

Vejret har været fortryllende nærmest hele sæsonen. Rent praktisk er det et problem med alt det gode vejr – tørke og vandmangel, men alle gør hvad de kan for at få tingene til at virke. Vores gartner, Gaetano, er lidt bekymret, fordi han ikke kan fremvise en have, der er lige så velholdt som den plejer at være. I år har vi ladet en del af ukrudtet stå, fordi det holder på fugtigheden i jorden – men det ser ikke så pænt ud, synes han. Vores vinstokke ser ud til at klare skærene – så vi regner med at få en fornuftig vinhøst – sikkert allerede i september.

I køkkenet er oldemor fyldt 95 og Annette fortæller, at det var en fornøjelse at se oldemor lyse op og fortælle gode historier om kastanieristning, da en stipendiat kom ud i køkkenet og hilste på. Han huskede med glæde sidste gang han var her og deltog i kastaniefesterne. Indsatsen for at bekæmpe sygdom i kastanietræerne ser ud til at være lykkedes, så der er udsigt til en forhåbentlig rimelig kastaniehøst i år. Den lange tørkeperiode tegner til gengæld ikke godt for citronhøsten.

På San Cataldo er der tradition for at fejre dansk Sankt Hans under valnøddetræet, hvor Vincenza og Federica har gang i grillen. Jørgen Carlos lysestager pyntede årets bord. På menuen stod blandt andet fintsnittede gulerødder, squash og auberginer ristet på panden i olie. Dybstegte fyldte græskarblomster, ris- og kartoffelkroketter, grillede kyllingevinger, italiensk fennikel-pølse og koteletter. I år sprang vi heksen over, skriver Annette, men Vincenza og Federica bandt strå omkring valnøddetræet – gammel italiensk skik for at ”holde på høsten”. Dagen efter blev den italienske Sankt Hans – San Giovanni – fejret i Pontone med messe, procession, hornmusik og operamusik og fyrværkeri. Til afveksling fra klosterlivet er der uden for San Cataldos mure jævnligt mulighed for at deltage i helgenfester, og som noget nyt i år har Annette arrangeret en udflugt til ”ansjos-fest” i Cetara (fiskerihavnen tæt ved Salerno). Man sejlede til Cetara en lørdag aften, hvor der var mulighed for at deltage i en fisketur, og se hvordan man lyser ansjoser. Herefter gik man rundt i byen med et ”klippekort” og fik smagsprøver på alverdens ansjosretter. 

San Cataldo | Danmark
c/o Københavns Byret
Domhuset, Nytorv, 1450 København K
Sekretær Anita Møller
Tlf.: +45 99 68 70 41 (man-tor kl. 9-14)
E-mail: anmo@domstol.dk

San Cataldo | Italien
Via Vincenzo d'Amato 4
I-84010 Scala (SA), Italien
Bestyrer: Annette Ohl 
Mobil +39 338 499 6265
E-mail: kloster@sancataldo.dk
 
www.sancataldo.dk
 
Copyright © 2017 Foreningen San Cataldos venner, All rights reserved.
Du modtager denne mail som medlem af Foreningen San Cataldos Venner

Kontaktadresse
Foreningen San Cataldos venner
c/o Københavns Byret
Domhuset, Nytorv
Copenhagen 1450
Denmark


Du modtager denne mail som medlem af foreningen San Cataldos Venner